AVÍS LEGAL I CONDICIONS GENERALS D’ÚS

1. Avís legal

En compliment de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE), l’informem que eveniahotels.com (en endavant, la “Web”) és un nom de domini de titularitat de PROYECTOS LAURAM S.L. (en endavant, “PROYECTOS LAURAM”), amb domicili al carrer Muntaner 401 entlo. 1ª 08021 de Barcelona – Espanya., C.I.F. B62470695.

2. Objecte

El present document té per finalitat regular les normes d’ús de la Web (en endavant, “Condicions Generales“) i salvaguardar la protecció dels usuaris de la mateixa. Els termes “Vostè” i “Usuari” es fan servir aquí per referir-se a tots els individus i/o entitats que per qualsevol altra raó accedeixen a aquest lloc de la web.

PROYECTOS LAURAM posa disposició de la Web (i les seves altres pàgines web oficials), informació i serveis relacionats amb el nostre restaurant, tals com Reserves online, galeria d’imatges, Atenció al client i diverses promocions en contínua evolució (en endavant, els “Serveis”).

3. Navegació i acceptació de les Condicions Generals

La utilització de la Web i/o dels seus serveis, li confereixen la condició d’usuari de la mateixa, i suposarà l’acceptació plena i sense reserves, i la validesa, de totes i cadascuna de les Condicions Generals recollides en l’última versió actualitzada d’aquestes normes d’ús, motiu pel qual l’usuari haurà de ser conscient de la importància de llegir-les cada cop que visiti la Web.

4. Reserves

Les reserves es fan a través del motor de reserves de l’empresa La Forchette Sas.

5. Protecció de dades de caràcter personal

D’acord amb el disposat a l’Art. 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades i la seva normativa de desenvolupament, l’usuari consent  expressament que les dades facilitades al llarg de la prestació del servei, atès que durant el procés de reserva, o a través del formulari de contacte para sol·licitar informació, siguin reconeguts i tractats en un fitxer automatitzat titularitat d’PROYECTOS LAURAM S.L., amb domicili al Carrer Muntaner 401 entlo 1ª 08021 Barcelona, Espanya.

La finalitat del mencionat tractament es prestar-li un òptim servei com a client i, en cas de contractar els nostres serveis, donar compliment als requisits de facturació i pagament, comptabilitat i auditoria de la companyia, realització d’anàlisis estadístics, així com realitzar enquestes de satisfacció i comunicacions comercials per correu electrònic, canal mòbil, o telemarketing, dels productes i serveis d’PROYECTOS LAURAM, sobre serveis que s’ofereixen a través de la pàgina web d’PROYECTOS LAURAM, que consideri que poden resultar interessants per a l’usuari, per ser similars als contractats. En el cas de que l’usuari no desitgi rebre comunicacions comercials per e-mail o pugui dirigir-se en qualsevol moment a PROYECTOS LAURAM dirigint-se per escrit al departament de Marketing, a la direcció postal a dalt indicada o bé per mig d’un correu electrònic a la direcció marketing@eveniahotels.com identificant-se convenientment (i incloent la referència “Ref. Protecció de Dades”). De la mateixa manera, l’usuari també podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant comunicació escrita, adjuntant fotocòpia del DNI o document identificatiu equivalent, dirigint-se per escrit al departament de Marketing, a la direcció postal a dalt indicada o bé mitjançant un correu electrònic a la direcció de marketing@eveniahotels.com identificant-se convenientment (i incloent la referència “Ref. Protecció de Dades”).

De la mateixa manera, l’usuari consent expressament que les dades facilitades i els que puguin ser recaptats al llarg de la prestació del servei, siguin cedits a empreses del Grup Evenia (segons la normativa descrita més abaix, per a l’efectiva prestació del servei contractat (aspectes de facturació gestió de la reserva) i per a l’enviament de comunicacions comercials de (i) els productes i serveis d’PROYECTOS LAURAM i de les seves empreses del Grup EVENIA (ubicats a Espanya, països de la Unió Europea, i a l’estranger), de sectors similars als contractats; així com (ii) de productes i serveis de tercers (ubicats a Espanya, països de la Unió Europea, i a l’estranger), de sector similars als contractats.

PROYECTOS LAURAM garanteix l’adopció de mesures oportunes per assegurar el tractament confidencial de les dades mencionades i adoptarà les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte en tot moment l’estat de la tecnologia d’acord amb el previst a la legislació vigent a Espanya en matèria de protecció de dades de caràcter personal.


5. Cookies

Part dels serveis de personalització de PROYECTOS LAURAM utilitzen cookies.

Una cookie és un fitxer de text molt petit que un servidor web pot guardar en el disc dur d’un equip per emmagatzemar algun tipus d’informació sobre l’usuari. Només pot ser llegida pel lloc web que el va enviar a l’equip.

Normalment els llocs web utilitzen les cookies per obtenir informació estadística sobre les seves pàgines web, i analitzar el comportament dels seus clients.

PROYECTOS LAURAM utilitza cookies amb l’exclusiva finalitat d’elaborar estadístiques d’utilització del seu lloc web. La informació que PROYECTOS LAURAM emmagatzema en el seu equip mitjançant aquest mecanisme consisteix únicament en un nombre que identifica un usuari, a més de preferències com l’idioma de navegació preferit, i la data en la qual es va dipositar la cookie. Això permetrà reconèixe’l en les seves pròximes visites al nostre lloc web. No conté cap dada personal, informació econòmica o de salut.

PROYECTOS LAURAM també podrà registrar les seves adreces IP per a diagnosticar qualsevol problema amb el nostre servidor, per administrar la nostra pàgina web i per analitzar les tendències dels usuaris.

Per a més informació sobre les cookies que utilitza PROYECTOS LAURAM i la forma de desactivar-les, premi en el següent enllaç: POLÍTICA DE COOKIES.

6.- Confidencialitat

PROYECTOS LAURAM no revelarà les seves dades personals a cap altre tercer amb excepció a l’establert en els apartats anteriors.

PROYECTOS LAURAM garanteix que tractarà confidencialment les seves dades personals, així com que el servidor en el qual s’emmagatzemaran i tractaran les dades gaudeix de les mesures de seguretat establertes en la normativa espanyola sobre protecció de dades.

7.- Ús de la Web i contractació serveis

7.1. Ús de la Web: L’usuari es compromet utilitzar la Web i aquells serveis posats a la seva disposició a través de la mateixa, d’acord amb la Llei, moral, bons costums i ordre públic, així com amb el que disposen les presents Condicions Generals. En conseqüència, queda obligat a no utilitzar la Web o serveis, amb fins o efectes il·lícits i / o contraris al que estableixen les presents Condicions Generals, lesius de drets i / o interessos de tercers o que, de qualsevol forma, puguin danyar la Web o impedir el seu normal ús, o dels serveis accessibles a través de la mateixa. En aquest sentit, en el cas que l’usuari no respecti aquestes Condicions Generals, PROYECTOS LAURAM es reserva el dret de suspendre de forma immediata el compte de l’usuari (en el cas que disposés d’un compte) podent denegar-li també l’accés al servei .

7.2. Procediment de contractació: Els usuaris accediran a la web o bé directament a través del Web o podran optativament subscriure’s al servei de newsletter de PROYECTOS LAURAM per rebre comunicacions comercials

Els usuaris després de seleccionar un servei en concret publicat a la Web, podran formalitzar el procés de reserva del servei a través del motor de cerca de “La Forchette” SAS.


8.- Propietat Intel·lectual i Drets d’Autor

Tota la informació continguda a la Web, el seu disseny gràfic i el codi del llenguatge, està protegida per drets d’autor o altres drets de protecció de la propietat intel·lectual. No es permet, sense perjudici del que es recull a les presents normes d’ús, la distribució, modificació, cessió, comunicació pública, reproduccions ni qualsevol altre acte de part o la totalitat de la informació publicada en aquesta pàgina sense autorització prèvia de PROYECTOS LAURAM. Qualsevol reproducció o còpia, distribució o publicació, de qualsevol classe sense autorització prèvia i per escrit d’PROYECTOS LAURAM queda prohibida. L’autorització per a la reproducció pot sol·licitar-se a l’adreça de correu electrònic marketing@eveniahotels.com.

 9.- Dret de Modificació de la Condicions Generals i Exclusió de garanties i de responsabilitat.

9.1. Modificació: PROYECTOS LAURAM es reserva el dret de modificar les presents Condicions Generals, informant als usuaris de les modificacions efectuades a través de la web. Per aquest motiu, l’usuari ha de consultar amb regularitat l’última versió publicada a la web, que estarà acceptant en cada nova connexió a la mateixa. Aquestes modificacions només seran d’aplicació a partir de la seva entrada en vigor. En tot cas, de forma prèvia a la contractació de qualsevol servei ofert a la Web, s’exigirà l’acceptació tant de les Condicions Generals que estiguin vigents en cada moment, així com, si és el cas, de les corresponents condicions particulars del servei contractat. Es fa constar que en cas de conflicte o contradicció entre les condicions generals d’ús i les condicions particulars prevaldran aquestes últimes.

9.2. Garanties i responsabilitat: PROYECTOS LAURAM no garanteix la fiabilitat, disponibilitat o continuïtat dels serveis posats a disposició de l’usuari, de manera que exclou qualsevol responsabilitat dels danys i / o perjudicis que es puguin deure a la falta de disponibilitat o continuïtat de la seva pàgina web o dels seus serveis, encara que intentés facilitar, en la mesura de les seves possibilitats, ajuda tècnica a la persona afectada, així com intentar restablir immediatament la interrupció, posant a la seva disposició, en la mesura de les seves possibilitats, mitjans alternatius.

PROYECTOS LAURAM queda exempta de tota responsabilitat que pogués derivar-se respecte al contingut de les opinions o comentaris publicats a la seva pàgina web, realitzats pels seus usuaris.

10. Enllaços / Hipervincles
 

En el cas que la web refereixi mitjançant enllaços a publicitat o a pàgines web de tercers, PROYECTOS LAURAM no s’obliga a controlar i no controla amb caràcter previ, aprova ni fa propis els serveis, continguts, dades, arxius, productes i qualsevol classe de material existent a la pàgina o pàgines web de tercers, de manera que PROYECTOS LAURAM no respondrà, sota cap circumstància, de la legalitat dels continguts d’aquestes pàgines, essent responsabilitat exclusiva del tercer, a títol enunciatiu i no limitatiu, el respecte de la legalitat, moral, bons costums i ordre públic, dels continguts, així com que aquells no lesionin drets de tercers. L’existència d’un hipervincle no pressuposa relació de cap classe entre PROYECTOS LAURAM i el propietari de la pàgina web en què el mateix s’estableixi.

Aquells usuaris o terceres persones que pretenguin establir un hipervincle amb la web, hauran d’obtenir autorització prèvia i per escrit d’PROYECTOS LAURAM, així com garantir que l’hipervincle només permet l’accés a les pàgines o serveis de l’esmentada Web, però no realitza, de forma enunciativa però no limitativa, reproducció de continguts, deep-links, browsers, manifestacions inexactes o incorrectes, sobre els continguts o la Web. Excepte aquells signes que formin part de l’hipervincle, l’usuari ha de garantir que la pàgina web en la qual s’estableixi l’hipervincle no contindrà marques, noms comercials, rètols d’establiments, denominacions, logotips, eslògans o qualsevol tipus de signe distintiu pertanyent a PROYECTOS LAURAM.

11. Supervivència

Si qualsevol clàusula inclosa en aquestes condicions generals fos declarada, totalment o parcialment, nul·la o ineficaç, tal nul·litat o ineficàcia afectarà només a aquesta disposició o a la part d’aquesta que resulti nul·la o ineficaç, subsistint les condicions generals en tota la resta, tenint-se tal disposició, o la part de la mateixa que resultés afectada, per no posada.

12. Llei aplicable i Jurisdicció

Aquestes Condicions Generals així com la Política de Privadesa i la Política de Cookies es regeixen per la legislació espanyola. PROYECTOS LAURAM i els usuaris, per a la resolució de qualsevol controvèrsia que pogués sorgir, pel que fa a la seva validesa, execució, compliment o resolució, total o parcial, se sotmeten, amb renúncia expressa al seu fur propi o a qualsevol altre que, si escau , pogués correspondre’ls, a la competència dels Jutjats i Tribunals de Barcelona, ​​llevat que la llei estableixi una altra cosa. Constitueix aquest contracte l’expressió completa i íntegra de l’acord entre PROYECTOS LAURAM i l’usuari, i substitueix tots els anteriors pactes, compromisos, manifestacions o acords, tant escrits com orals, que hagin existit prèviament entre tots dos.